Long An đầu tư logistics để phát triển công nghiệp

Theo cổng thông tin tỉnh Long An, tỉnh đang kêu gọi đầu tư dự án...