Cán cân cung và cầu lệnh pha nghiệm trọng tại TP HCM

Cán cân cung và cầu ở TP HCM có dấu hiệu chênh lệch rõ rệt....