Tỉnh Hậu Giang chọn nhà đầu tư nhà xã hội ấp Mái Dầm

Sau khi ra thông báo tìm chủ đầu tư, tỉnh Hậu Giang đã lựa chọn...