Người dân TP.HCM không còn lo giá nước sạch lại tăng

Để hỗ trợ người dân trong tình cảnh dịch bệnh khó khăn. TP.HCM sẽ không...