Bình Định tìm nhà đầu tư cho dự án dân cư thương mại

Bình Định đang kêu gọi đầu tư cho dự án dân cư thương mại tại...