Vị trí nên đặt điện thoại, máy tính về mặt năng lượng

Trong phong thủy, điện thoại, máy fax cùng các thiết bị khác nên được đặt...