Tổ Công tác 970 giúp nông dân tiêu thụ nông sản

Trước mối lo ngại về đầu ra nông sản cũng như thủy sản cho nông...